Avstavningar på webben

Något som stör mig med att skriva på nätet är att man inte kan skriva med av­stavning­ar. Eller ja, man kan, men det är krång­ligt. Det finns två sätt, ett manu­ellt och ett auto­matiskt.

Det manu­ella är klart värst. Då ord­nar man först så att texten just­eras med rak höger- och vänster­kant, och sedan propp­ar man in binde­streck och rad­matningar där det tycks pas­sa bäst. Så­dant pyssla­de vi typo­grafer med förr i tiden, med bly­typer och så­där. Det var dock före min tid, och själv har jag aldrig gjort an­nat än digi­tal typ­sätt­ning.

Den auto­matiska met­oden är att in­foga en liten ram­sa på de plat­ser i orden där en rad­matning är lämp­lig: ­. Att det lik­nar ordet blyg på eng­elska är fak­tiskt gan­ska träff­ande. Re­sul­tatet blir ett binde­streck som inte syns om det inte be­hövs, vilket vill säga om ordet av­stavas. Det är med hjälp av det­ta lil­la magi­ska tecken som det här in­lägget blivit av­stavat. (Om du inte ser några av­stav­ningar så beror det på att din webb­läs­are klara­de sig utan sådant tjafs).

Där­med är allt inte frid och fröjd, trots att det är auto­mat­iskt. Två prob­lem åter­står. För det för­sta är det jobbigt att skriva ­ var­je gång ett ord är lämp­ligt för snygg av­stav­ning. Och et­ter vär­re: Man kan inte av­stava många sam­man­sat­ta ord. Sät­ter man till ex­em­pel sam­man katt och tass så blir det kattass. Ett t ska bort. Skriv­er man det­ta som katt­tass så blir det ju katttass, och ett t för mycket. Gör man inte det, så blir det kattass i löp­an­de text, men kom­mer att av­stavas som kat-tass eller katt-ass istäl­let, och det går ju inte hel­ler.

Ack och hu så fasligt illa det är!